Mesuraments acústics “in situ”

MESURAMENTS ACÚSTICS

 

Es realitzen tota classe de mesuraments, bé siguin per resoldre problemes sonors i mesuraments sota norma o acreditats com a entitat d’inspecció, amb certificació ENAC o EC-PCA.

L’entitat quan actua com a consultor no pot portar a terme la inspecció com a EC-PCA.

Els mesuraments acreditats que es realitzen son:

  • Aïllament acústic a soroll aeri segons norma UNE-EN ISO 140-4 i UNE-EN ISO 16283-1.
  • Aïllament a soroll d’impactes segons norma UNE-EN ISO 140-7 i UNE-EN ISO 16283-2.
  • Aïllament acústic de façanes segons norma UNE-EN ISO 140-5.
  • Mesurament del nivell de pressió sonora d’activitats en l’ambient interior o exterior: segons el Decret 176/2009, el Real Decreto 1367/2007 o Ordenança Municipal corresponent.
  • Mesuraments del nivell de vibracions segons Decret 176/2009, el Real Decreto 1367/2007 o Ordenança Municipal corresponent.

 

Altres mesuraments:

  • Mesuraments del temps de reverberació per millorar el condicionament i la intel·ligibilitat dels locals amb problemes de  reverberació: segons norma UNE-EN ISO 3382-2
  • Infrasons
  • Ultrasons
  • Determinació de potència acústica d’equips i maquinària
  • Nivells de pressió sonora en llocs de treball

 

L’empresa disposa de tot l’equip i l’equipament necessari per poder dur a terme aquests mesuraments. Els equips estan degudament calibrats i verificats.